Információk

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Készült: 2019. október 10

Adatkezelési tájékoztató a www.medkey.hu weboldal látogatói és felhasználói részére.

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalról az oldalon elhelyezett a szolgáltató elektronikus elérhetőségét/elérhetőségeit igénybe vevő személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő tájékoztatást, szolgáltatást nyújthasson. A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

 • Név / cégnév: Medical Consulting Infotechnológiai Kft
 • Székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi út 39. fsz.21
 • Adószám: 25980655-2-11
 • Nyilvántartási szám (NAIH):
 • Weboldal megnevezése, címe: www.medkey.hu
 • Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.medkey.hu/informaciok

Az adatkezelő elérhetőségei

 • Név / cégnév: Medical Consulting Infotechnológiai Kft
 • Levelezési cím: 1113 Budapest, Rőf utca 6. 1/1
 • E-mail: adatkezeles@medconsulting.hu
 • Telefon: +36 1 794 03 08
 • Telefon: +36 06 30 358 6686

Fogalommeghatározások

a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon elhelyezett a szolgáltató elektronikus elérhetőségét/elérhetőségeit, üzenetküldő űrlapot, igénybe vevő felhasználók részére megfelelő tájékoztatást és többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

A felhasználó az adatkezelési hozzájárulását a szolgáltató felé elektronikus úton történő megkeresés (e-mail levél, üzenetküldő űrlap használata) küldésével teszi meg.

Az üzenetküldő űrlap használata esetén a jelölő négyzetet ki kell jelölni, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvasta, és megértette, annak tartalmával egyetért, ellenkező esetben az üzenet küldése nem valósul meg.

Az adatkezelésben érintettek köre az oldalon elhelyezett a szolgáltató elektronikus elérhetőségét/elérhetőségeit igénybe vevő személyek, valamint szolgáltatás megrendelők.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 • Az adatok tárolási módja:         Elektronikus.
 • Kezelt adatok köre:                     Az adatkezelési adatok konkrét célja.
 • Név:                                               Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Cégnév:                                         Azonosítás, kapcsolattartás.
 • E-mail:                                          Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Üzenetküldés időpontja:           Technikai információs művelet.
 • IP cím:                                           Technikai információs művelet

 

Megrendelés leadás

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

A adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a megrendelők.

Az adatkezelés időtartama.

Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 • Kezelt adatok köre:                             Az adatkezelési adatok konkrét célja
 • Név:                                                        Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 • Cégnév:                                                  Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 • Cím:                                                        Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 • E-mail:                                                   Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Telefon:                                                 Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Rendelt szolgáltatás adatai:              A termék azonosítása.
 • Regisztráció időpontja:                     Technikai információs művelet.
 • IP cím:                                                   Technikai információs művelet.

A megrendelő az adatkezelési hozzájárulását a megrendelőlapon kifejezetten az erre a célra létrehozott checkbox kipipálásával teheti meg. 

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Adatkezelő:

Számlázó program:

 • Név / cégnév: KBOSS.hu Kft
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Telefon: + 36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)
 • E-mail: info@szamlazz.hu
 • Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 • Kezelt adatok köre:                Az adatkezelési adatok konkrét célja
 • Név:                                           Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 • Cégnév:                                    Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 • Cím:                                          Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
 • E-mail:                                     Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Telefon:                                   Azonosítás, kapcsolattartás.
 • Adószám / adóazonosító:    A vevő azonosítása.
 • Számlaadatok:                       A számla azonosítása.
 • Számlakiállítás időpontja:   Technikai információs művelet.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: közösségi média felhasználók.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weboldalak népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást           használja             nem használja

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

 

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató:

 • Név / cégnév: DIMA.HU Kft
 • Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó
 • Telefon: +36 52-322-121
 • E-mail: info@dima.hu

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a meghatározott probléma, megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL https://naih.hu
 • Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

 

 

Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

A medkey.hu weboldal használatához

A honlap tulajdonosa

A www.medkey.hu honlap (a továbbiakban: Honlap), a Honlapon található tartalom, a Honlapon elérhető valamennyi szolgáltatás, adatbázis, cikkek, publikációk, közlemények a:

Medical Consulting Infotechnológiai Kft

Székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi út 39. fsz.21

Levelezési cím: 1113 Budapest, Rőf utca 6. 1/1

E-mail: medconsulting@medconsulting.hu

Telefon: +36 1 794 03 08

Telefon: +36 06 30 358 6686

 

(a továbbiakban: Medconsulting Kft) jogi védelem alatt álló szellemi tulajdonát képezi.

Felhasználási feltételek – Szerzői jogok

A medkey.hu weboldal (teljes tartalom) bármely részének használatával Ön elfogadja jelen internetes oldal alábbiakban rögzített Felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.

A Honlapon található minden tartalom a Szerzők, valamint a Medconsulting Kft kizárólagos szellemi tulajdonát képezi. Erre tekintettel a Medconsulting Kft fenntart minden olyan jogot – így különösen a tulajdonosi, a szerzői és egyéb jogi védelem alapján fennálló jogait – amelyet kifejezetten nem ruházott át.

Az Medconsulting Kft fenntartja a jogot, hogy a Honlapot, annak tartalmát, a Honlapról elérhető szolgáltatásokat, előzetes értesítés nélkül módosítsa, megszüntesse, vagy elérhetőségét korlátozza.

A Medconsulting Kft fenntartja a jogot, hogy szükség szerint frissítse a Felhasználási feltételeket, amit a változást megelőző 15 nappal weboldalán közzétesz.

A Medconsulting Kft orvosi, gyógyszerészeti és az egészséghez kapcsolódó egyéb információkat, csak és kizárólag tájékoztatási céllal teszi közzé a medconsulting.hu valamint a mednews.hu, medkey.hu, meddirectlist.com, medpont.hu oldalain. A Medconsulting Kft oldalai azon weboldalak, amelyek az orvosi, orvos kutatói egyéb egészségügyi tevékenységet végző szakemberek és a lakosság számára tájékoztatási céllal kerültek kifejlesztésre.

A weboldalakon található anyagok orvosi vagy gyógyszerészeti tanácsnak:

NEM MINŐSÜLNEK

 • kérdéseikkel kapcsolatban forduljanak orvosukhoz, gyógyszerészükhöz.

A Honlapokról illetve a Honlapokon elérhető szolgáltatásokból (nem a Medconsulting Kft által nyújtott szolgáltatások) származó adatok, információk felhasználásának jogszerűségéért Ön, mint a Honlapok látogatója kizárólagosan felel, e tekintetben a Medconsulting Kft-t semmiféle felelősség nem terheli.

A Weboldalon a Szolgáltatásaink menüben elhelyezett tájékoztatókat kizárólag a Medconsulting Kft szolgáltatásai népszerűsítésének érdekében tette közzé. A dokumentumok kapcsolat felvétel nélküli felhasználásáért (megrendelés, érdeklődés stb;) a Medconsulting Kft nem vonható felelősségre.

Felelősség

A Medconsulting Kft a Honlap tartama, illetve a Honlapon elérhető szolgáltatások, információk vonatkozásában a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza, amennyiben Ön a szerződéskötés során ettől eltérő feltételeket nem fogad el.

A Honlap, illetve az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások esetében a Medconsulting Kft mindenfajta felelősségét teljes mértékben kizárja. A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások tekintetében a Medconsulting Kft az adott szolgáltatások vonatkozásában megkötött szerződés szerint felel.

A Medconsulting Kft teljes mértékben kizárja a felelősségét a jogszerűtlen, szerződésellenes, rendeltetésellenes, szakszerűtlen felhasználásért és az abból eredő kárért. Ez alól kivételt jelent az adatkezelésért való felelősség, amelyért a Medconsulting Kft a vonatkozó jogszabályi előírások szerint felel.

Ön a Honlap látogatásával a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Ha bármilyen kérdése merülne fel az oldalakra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot az info@medconsulting.hu e-mail címen.

A Medconsulting Kft a tevékenysége végzése során különös figyelmet fordít az alábbi jogszabályok maradéktalan betartására:

 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

Frissítve: 2019. október 10

Impressum

Medical Consulting Infotechnológiai Kft

Székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi út 39. fsz.21

Vezetve a Tatabányai Törvényszék Cégbíróságán

Cégjegyzékszám: 11-09-025420

Adószám: 25980655-2-11

Bank: CIB Bank Zrt

Számlaszám: 10700347-71767880-51100005

Levelezési cím: 1113 Budapest, Rőf utca 6. 1/1

E-mail: medconsulting@medconsulting.hu

Telefon: +36 1 794 03 08

Telefon: +36 06 30 358 6686

 

 

 

 

 

 

 

MedPont adatbázis

 

A MedPont adatbázis  célja, hogy offline módon is eljusson mindenkihez, tartalmát tekintve az ügyletek, hétvégi nyitva tartások és a sürgősségi ellátásokra épült fel. Az adatbázis lista tartalma megyékre bontva tartalmazza az egészségügyi szolgáltatókat, valamint országos lista is rendelkezésre áll, de ez csak online módon. Ezeket a listákat havonta egy alkalommal frissítjük kivéve a megrendelőink információit.

A MedConsulting program partnerének valamint felhasználójának lenni azt jelenti, hogy a legjobb egészségügyi infokommunikációs rendszert választotta.

Információk

Általános Felhasználói Feltételek 

Adatkezelési Tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltatásaink 

Medpont adatbázis 

Kapcsolat

Oldalaink

MedNews.hu 

MedKey.hu 

MedDirectList.com  

MedConsulting.hu

Közösségi oldalunk